Teade

14.03.2020.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 14.03.2020. nr 29 on Akadeemia bowlingusaal suletud.

Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades.

2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti nimetatud asutuste töötajate kohta.

3. Punktis 1 sätestatud piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.

4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas Eriolukorra juht

13.03.2020.
Teatame, et vaatamata levivale COVID-19 viirusele, on Akadeemia bowlingusaal avatud ja pakub kõiki teenuseid.
Oleme tõhustanud külaliste võimalusi käte desinfitseerimiseks ning pöörame veelgi suuremat tähelepanu pindade ja mänguvahendite puhastamisele.
Leiame, et oht meie bowlingusaalis nakatuda COVID-19 viirusega ei ole suurem, kui mistahes teise sarnase paiga (kohvik, kauplus, ühistranspordi vahendid jne.) külastamisel!
Anname omalt poolt parima, et end meie juures tunda turvaliselt. 

Kõik külastajate poolt tehtud broneeringud on jõus ja me tagame nende täitmise tellitud ajal.
Kui te aga mingil põhjusel soovite siiski broneeringust loobuda, siis palume meid sellisest otsusest aegsasti kirjalikult teavitada või tühistada broneering veebis.
Kindlasti soovitame oma otsuse tegemisel juhinduda Terviseameti soovitustest avalikes kohtades viibimise osas.

Olukorra muutumisel teavitame teid sellest esimesel võimalusel.
Olete endiselt oodatud!

Jälgi, jaga, lisa meeldivate hulka: